Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Československá obchodní banka

Přáním Československé obchodní banky, a. s. bylo, aby její nové ústředí, největší kancelářská budova v České republice, nabízelo optimální vnitřní klima a dosahovalo maximální energetické účinnosti. Ke splnění tohoto cíle přispělo také know‐how společnosti IMI Hydronic Engineering, s jejíž pomocí se tato budova stala nejen první budovou s certifikátem LEED v České republice, ale za svoje udržitelné stavební pojetí a energetickou účinnost také získala v rámci tohoto systému hodnocení zlatou příčku.

Celková plocha budovy ústředí Českosloven- ské obchodní banky dosahuje 83 tisíc m2. Budouva má pět nadzemních a tři podzemní podlaží. Pracuje zde 2600 zaměstnanců banky a každý den sem přicházejí stovky klientů.

V budově jsou dvě restaurace, rozsáhlé konfe- renční prostory a tři prostorná atria. Je místem, kde jde nejen o peníze, ale také o pohodlí.

Zadáni

Požadavkem zákazníka bylo dosáhnout nej- vyššího standardu, pokud jde o příjemné vnitřní klima a energetickou účinnost. Potře- boval tedy uznávaného partnera s osvědče- ným technickým know-how, který by dokázal dodat kompletní řešení a zajistit vysokou energetickou účinnost budovy pomocí regu- lační a vyvažovací techniky a komplexního řešení v oblasti expanzních systémů.

Zákazník si byl vědom toho, že už pouhá veli- kost budovy bude klást na zajištění energe- tické účinnosti zvláštní nároky a že potřebuje partnera, který má potřebné technické zna- losti a zkušenosti s velkými projekty.

Řešeni

Společnost pověřená vypracováním projektu na otopné a chladicí soustavy již v té době intenzivně spolupracovala se společností IMI Hydronic Engineering, se kterou už dříve úspěšně usku- tečnila několik projektů. Na základě této spo- lupráce byl tým IMI Hydronic Engineering osloven, aby se do projektu zapojil hned v počáteční fázi a přispěl k jeho vývoji svými hlubokými zna- lostmi problematiky optimalizace vnitřního klimatu velkých prostor určených pro velké množství lidí.

IMI Hydronic Engineering v rámci celého projektu využila svých znalostí v oboru hydroniky a zajistila tak, aby zvolené řešení přineslo maximální provozní účinnost, mělo minimální energe- tické nároky a aby v budově udržovalo opti- mální vnitřní klima.

Projekt byl navržen tak, aby byl v celé sou- stavě udržován správný tlak. Společnost IMI Hydronic Engineering dodala řešení pro optimalizaci soustavy a poskytla technickou podporu v prů- běhu montáže a při uvádění soustavy do pro- vozu s důrazem na vyvážení celé soustavy přesně podle projektu.

Výsledek

Díky integrovanému řešení nyní celá budova poskytuje komfortní, spolehlivé a regulova- telné vnitřní klima. Jak personál banky, tak její početní klienti si tak mohou užívat příjem- ného prostředí po celý rok.

Vysoká energetická účinnost navíc dokonce vedla k tomu, že se budově dostalo mimořád- ného ocenění. V červenci roku 2008 jako první v České republice získala certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a v konečném hodnocení získala zlatou příčku za své udržitelné stavební pojetí a pro- jektové prvky zvyšující energetickou účinnost.

Cílem projektu bylo navrhnout spolehlivou vytápěcí a chladicí síť, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Díky dlouhodobé úzké spolupráci a osvědčené kvalitě byla společnost TA Hydronics jasnou volbou, díky které jsme úspěšně dosáhli cílů našeho projektu. - Ing. Jaromír Kačer, ENVIROTECH, s. r. o.