Naše webové stránky používají cookies proto, aby lépe vyhovovaly Vašim požadavkům. Správné nastavení možností Vašeho prohlížeče umožňuje blokovat, nebo odstranit cookies, ale může také způsobit, že stránky nebudou fungovat správně, nebo dokonce vůbec. Tím, že nadále budete používat stránky bez změny nastavení Vašeho prohlížeče, souhlasíte s použitím cookies.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Podmínky používání webových stránek

Tyto Podmínky upravují Vaše používání těchto internetových stránek (dále jen „Stránky“) a Váš vztah se společností IMI Hydronic Engineering SA (dále jen „My“). Pozorně si je prosím přečtěte, neboť se dotýkají Vašich zákonných práv a závazků. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, na Stránkách se prosím neregistrujte ani je nepoužívejte. Máte-li k těmto Podmínkám používání jakékoli otázky, kontaktujte prosím contact.tah@tahydronics.com.

Kromě těchto Podmínek používání si také prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 25. července 2013

1. Jsme společnost IMI Hydronic Engineering SA a tyto Stránky vlastníme a provozujeme.
2. Vaše používání Stránek podléhá těmto Podmínkám používání. Budete-li Stránky používat, pak se bude mít za to, že jste tyto Podmínky používání přijali a souhlasíte, že jimi budete vázáni. V těchto Podmínkách používání můžeme čas od času provést změny. O těchto změnách Vás můžeme informovat jakýmkoli přiměřeným způsobem, včetně vyvěšení aktualizované verze těchto Podmínek používání na tyto Stránky. To, kdy jsme tyto Podmínky používání naposledy změnili, zjistíte podle výše uvedeného „DATA POSLEDNÍ AKTUALIZACE“. Vaše používání Stránek po provedení změn těchto Podmínek používání bude považováno za Váš souhlas s těmito změnami.
3. Nesete odpovědnost za veškerý přístup ke Stránkám prostřednictvím Vašeho internetového připojení, i když tento přístup uskuteční jiná osoba.
4. Vyhrazujeme si právo omezit Váš přístup k těmto Stránkám nebo jejich části. Přístup k omezeným oblastem Stránek může podléhat registraci a dalším podmínkám. Pokud Vám udělíme povolení k přístupu k omezené oblasti, můžeme Vám toto povolení kdykoli odejmout (včetně případů, kdy porušíte kteroukoli z těchto Podmínek používání).
5. Vynaložíme přiměřené úsilí k zajištění toho, aby Stránky byly vždy dostupné. Nemůžeme nicméně zaručit nepřetržitou dostupnost a/nebo bezchybnost Stránek či jakékoli jejich jednotlivé funkce nebo vlastnosti. Stránky mohou být zejména nedostupné během období, kdy na Stránkách provádíme aktualizaci verzí nebo nezbytnou údržbu.
6. Práva duševního vlastnictví ke Stránkám a veškeré texty, obrázky, videa a další obsah, který je na nich zpřístupňován, vlastníme my a naši poskytovatelé licencí. Žádný takový obsah si bez našeho předchozího výslovného svolení nesmíte tisknout ani jiným způsobem pořizovat jeho kopie.
7. Poskytujeme tyto Stránky pouze ve stávající podobě a nečiníme žádná prohlášení ohledně kvality, úplnosti nebo přesnosti žádného obsahu zpřístupňovaného na Stránkách. V maximálním rozsahu povoleném zákonem výslovně vylučujeme:
7.1 veškeré podmínky, záruky a jiná ujednání, která by jinak mohla být na základě zákona implicitní součástí těchto Podmínek používání; a
7.2 veškerou odpovědnost vůči Vám, ať již vyplývající z těchto Podmínek používání nebo v jiné spojitosti s Vaším používáním Stránek.
Výše uvedené je komplexním omezením odpovědnosti, které se vztahuje na veškerou náhradu škody jakéhokoli druhu, včetně (bez omezení) náhrady škody, přímé, nepřímé nebo následné, ztráty dat, ušlého příjmu nebo zisku, ztráty nebo poškození majetku a nároků třetích stran. Nehledě na výše uvedené nemá nic v těchto Podmínkách používání vyloučit ani omezit jakoukoli odpovědnost, kterou podle zákona nelze vyloučit nebo omezit, a zejména žádná z vyloučení a omezení uvedených v tomto odstavci nemají omezovat žádná práva, která můžete mít jako spotřebitel podle místních právních předpisů, či jiná zákonná práva, která nemohou být vyloučena, a ani žádným způsobem vylučovat nebo omezovat odpovědnost společnosti IMI Hydronic Engineering SA vůči Vám za usmrcení nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců či zmocněnců.
8. Vaše povolení používat tyto Stránky je určeno Vám osobně a je nepřenosné a tyto Stránky nesmíte používat pro komerční účely. Vaše používání těchto Stránek je podmíněno Vaším dodržováním pravidel chování obsažených v těchto Podmínkách používání a Vy se zavazujete k tomu, že nebudete:
8.1 používat tyto Stránky za žádným podvodným nebo protiprávním účelem;
8.2 používat Stránky za účelem pomluvy, urážky, obtěžování, pronásledování, vyhrožování ani jiného porušování práv druhých, včetně například práv druhých na ochranu osobních údajů nebo jejich osobnostních práv;
8.3 vydávat se za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat svůj vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem ve spojitosti s těmito Stránkami; nebo výslovně uvádět či naznačovat, že se my ztotožňujeme s jakýmkoli Vaším tvrzením;
8.4 zasahovat do provozu těchto Stránek či serverů nebo sítí používaných ke zpřístupňování těchto Stránek nebo jej narušovat; nebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, zásady či pravidla takovýchto sítí;
8.5 přenášet či jinak zpřístupňovat ve spojitosti s těmito Stránkami žádný virus, virus typu „worm“, trojského koně nebo jiný počítačový kód, který je škodlivého nebo invazivního charakteru nebo může či je jeho záměrem poškodit provoz, nebo sledovat používání, jakéhokoli hardwaru, softwaru nebo zařízení;
8.6 množit, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo jinak využívat k jakýmkoli komerčním účelům jakoukoli část, používání, těchto Stránek nebo přístup k nim;
8.7 měnit, upravovat, překládat, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu jakékoli části těchto Stránek. Přejete-li si provést zpětnou analýzu kterékoli části Stránek za účelem vytvoření interoperabilního programu, musíte nás kontaktovat a my můžeme s podmínkou ověření Vaší totožnosti a dalších informací poskytnout data potřebná k provedení tohoto procesu;
8.8 odstraňovat z těchto Stránek nebo materiálů z těchto Stránek pocházejících žádné oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech;
8.9 zabudovávat formou vložených rámů nebo zrcadlit jakoukoli část Stránek bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu;
8.10 vytvářet databázi systematickým stahováním a uchováváním obsahu Stránek;
8.11 používat jakýmkoli způsobem žádné manuální ani automatické prostředky ke shromažďování obsahu Stránek nebo znovuvytváření či obcházení navigační struktury nebo prezentace Stránek bez našeho předchozího výslovného souhlasu. Nehledě na výše uvedené udělujeme provozovatelům veřejných online vyhledávačů omezené povolení k používání „search retrieval“ aplikací za účelem reprodukce materiálů z těchto Stránek výhradně za účelem a výhradně v rozsahu nezbytném pro vytvoření veřejně dostupných hledatelných indexů těchto materiálů, a to výhradně ve spojení s veřejnou službou poskytující online vyhledávání každého z provozovatelů.
Vyhrazujeme si právo tyto výjimky zrušit, a to buď celkově, nebo ve specifických případech.
9. Stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a online dostupné zdroje. Za tyto externí stránky nebo zdroje neneseme odpovědnost a neztotožňujeme se s nimi. Používáte-li internetové stránky a zdroje třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.
10. Podmínkou registrace na těchto Stránkách je, že jste starší osmnácti let. Musíte zajistit, aby všechny údaje, které při registraci nebo kdykoli jindy zadáte, byly správné a úplné. Musíte nás okamžitě informovat o jakýchkoli změnách informací, které jste při registraci uvedli, tím, že aktualizujete své osobní údaje, abychom s Vámi mohli efektivně komunikovat.
11. Vaši registraci můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit dle svého rozumného uvážení, nebo pokud porušíte kteroukoli ze svých povinností plynoucích z těchto Podmínek používání. Svoji registraci můžete kdykoli zrušit, a to tak, že nás písemně informujete na adrese contact.tah@tahydronics.com. Případné pozastavení nebo zrušení Vaší registrace a Vašich práv používat tyto Stránky nebude mít vliv na zákonná práva nebo závazky žádné ze stran.
12.  Můžete vytvořit odkaz na tyto stránky s podmínkou, že:
12.1 odkaz je solidní a legální a není prezentován způsobem, který je:
12.1.1 zavádějící nebo by z něj mohl vyplývat jakýkoli typ spojení, schvalování nebo podpory z naší strany, která neexistuje, nebo
12.1.2 poškozující pro naši pověst či pověst kterékoli z našich přidružených společností;
12.2 si ponecháte zákonné právo a technickou schopnost tento odkaz na základě požadavku z naší strany kdykoli okamžitě odstranit;
12.3 jde o odkaz na domovskou stránku těchto Stránek na následující URL adrese http://www.tahydronics.com/
12.4 odkaz nezpůsobí, že budou tyto Stránky nebo jakýkoli obsah na těchto Stránkách:
12.4.1 zasazeny do jakýchkoli jiných webových stránek nebo jinými stránkami orámovány, nebo
12.4.2 jinak zobrazeny způsobem lišícím se od způsobu, který jsme původně zamýšleli.
Vyhrazujeme si právo kdykoli od Vás vyžadovat okamžité odstranění jakéhokoli odkazu na tyto Stránky a Vy okamžitě vyhovíte jakémukoli požadavku z naší strany na odstranění jakéhokoli takového odkazu.
 
13. Tyto Podmínky používání se budou řídit anglickým právem. Jakékoli neshody se pokusíme vyřešit rychle a efektivně. Nebudete-li spokojeni se způsobem, jímž jakoukoli neshodu řešíme, a budete-li chtít podstoupit soudní řízení, musíte tak učinit v rámci Anglie.